Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
środa,19 czerwca
Imienieny:
Gerwazy, Protazy, Julianna
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut Gminy (wyciąg)
obrazek
(wyciąg z aktu - pełna wersja tekstu w załączniku)

UCHWALA NR XXV /197/12 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI z dnia 14 sierpnia 2012 roku
w sprawie Statutu Gminy Kazimierz Biskupi

Na podstawie art.l69 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr. 78, poz.483 z późn. zm.) i art.3 ust.l oraz art. 18 ust.2 pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.) RADA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI uchwala, co następuje:

STATUT GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

ROZDZIAŁ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 8.1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszka￱cy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować,
b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
c) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
d) przebieg grapie jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1.

§ 9. Uchwały o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz,
4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostka pomocnicza korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach zwykłego zarządu.
3. Zakres zwykłego zarzᄍdu obejmuje: ~.
- utrzymanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów, .
- załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
- prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
- wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów, itp.
4. Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.
5. Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na 'wydatki realizowane przez jednostkę pomocniczą w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12. Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, może zabierać głos na sesjach, bez prawa udziału w głosowaniu.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ